Overname Publiek Centraal. Procedure

Fasering

De procedure van kandidaatstelling, beoordeling en toewijzing zal in volgende fases verlopen.

 • lancering oproep: 27/02/2020
 • uiterste datum voor het stellen van vragen: 27/03/2020
 • deadline indienen voorstellen: 19/05/2020 (tot 23.59 uur)
 • onderzoek dossiers en selectie kandidaten voor onderhandeling: 31/05/2020
 • pitchen van de voorstellen: midden juni 2020 – via videoconferentie
 • beslissing toewijzing door Publiek Centraal: 15/07/2020
 • afwikkeling van de toewijzing: i.f.v. betrokken onderdeel / onderdelen die overgenomen worden en de juridische aspecten daaraan verbonden
  • streefdatum voor globale afronding van Publiek Centraal is 31/12/2020

Bovenstaande timing is indicatief.

Publiek Centraal vzw kan beslissen om de timing en data aan te passen indien dit noodzakelijk mocht blijken. Alle (geregistreerde) geĂ¯nteresseerden zullen in dat geval zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Mocht Publiek Centraal vzw van oordeel zijn geen passend voorstel te hebben ontvangen, kan voor de betrokken over te nemen onderdelen beslist worden deze niet toe te wijzen.

Modaliteiten indiening voorstellen

Een indiener kan er vrij voor opteren om een voorstel in te dienen voor het geheel dan wel onderdelen van Publiek Centraal.

Het voorstel wordt geformuleerd op een formulier dat wordt ingediend via info@publiekcentraal.be.

Het staat indiener(s) eveneens vrij al dan niet gezamenlijk een voorstel in te dienen.

Indien indiener(s) betrokken zijn bij meerdere voorstellen voor onderscheiden onderdelen, dient voor ieder voorstel met wisselende samenstelling van indieners een afzonderlijk dossier te worden ingediend.

Om in aanmerking te komen moeten de voorstellen aan volgende voorwaarden voldoen:

 • tijdige indiening
  • laattijdig ingediende dossiers worden niet in aanmerking genomen
 • voorstellen dienen ondertekend te zijn door een of meer vertegenwoordigers zoals vereist voor de indiener(s) van het voorstel (rechtsvorm, statuten, …) 
  • de documenten waaruit de handtekeningsbevoegdheid blijkt dienen te worden toegevoegd bij de voorstellen
 • alle onderdelen voorgeschreven in dit document zijn toegevoegd
 • het voorstelformulier is correct ingevuld en ondertekend

Beoordelingscriteria

De ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria:

 • het inhoudelijk voorstel / businessplan (30%): voor ieder onderdeel dient het voorstel van indiener voldoende concreet en gedetailleerd te beschrijven hoe indiener hiermee aan de slag wenst te gaan
 • referenties / ervaring: voor ieder van de over te nemen onderdelen waarop het voorstel betrekking heeft, geeft indiener aan welke ervaring en referenties kunnen worden voorgelegd
 • plan van aanpak: hoe zal indiener het onderdeel / de onderdelen integreren in de eigen werking?
 • financieel voorstel: welke vergoeding is indiener bereid te betalen voor overname van het onderdeel van Publiek Centraal?
 • voorstellen die voor een of meerdere onderdelen een gezamenlijk voorstel indienen, zullen positiever worden beoordeeld – gezamenlijke voorstellen dienen gezamenlijk door alle partijen samen ondertekend te worden – indien een indiener voor de realisatie van de overname een beroep zal doen op een partner (die niet mee indient), moet minstens een intentieverklaring tot samenwerking (rond het over te nemen onderdeel) bijgevoegd te worden

De beoordeling van voorstellen wordt per afzonderlijk onderdeel van Publiek Centraal waarvoor ze een overnamevoorstel formuleren, op bovenstaande criteria beoordeeld.

Indieners die voor meerdere onderdelen een voorstel indienen, verkrijgen ook een globale score. Naarmate een voorstel betrekking heeft op meerdere onderdelen van Publiek Centraal, zal het globaal positiever beoordeeld worden.

Contact

Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met

Overname Publiek Centraal